Andra produkter

Under rubriken "Reningsverk" kan du se på våra reningsverk. Här kan du läsa om Nuvarens övriga produkter. Vi säljer olika specialprodukter och ofta är det bästa att höra av sig om man vill veta detaljerna.

Slutna kärl

Slutna behållare avsedda för platser med begränsad användningen av avlopp, alltså för mindre sommarställen och liknande. De tillverkas helt enligt beställarens önskemål, men i beräkning av storleken på behållaren, beakta att förbrukningen av vatten per person och dygn ligger på 180 liter.

Uppsamlingskärl

Uppsamlingskärl att ansluta till en reningsanläggning för användning av utgående vatten till bevattning eller liknande. Kärlen tillverkas efter beställning. Lämpligt för hushåll med begränsad tillgång till vattnet samt professionella trädgårdar. Det uppsamlade vattnet är luktfritt.

Fettavskiljare

Fettavskiljare är ämnade för slakterier, hotell, restauranger, Campingplatser och andra ställen, där produktionen av fettrester som kommer in i avloppet är stor. För slakterier, hotell och stora restauranger tillverkas fettseparatorer anpassade till enskilda behov. De finns inte med förteckningen.
För att eliminera dålig lukt och ansamling av fett tillsätts vår speciell för det ändamålet avsett blandning av bakterier vilka löser upp fettet till vanligt vatten.

Free flow

Bakterier i tablettform som hydroliserar fett till koldioxid och vatten. Tabletterna löses undan för undan och släpps ut i systemet. Processen är fri från stank och lukter.

Free flow är en produkt för kommunala pumpstationer, restauranger och slakterier - miljöer där fetter kan proppa igen rör och ledningar.

Anaerobt filter

Anaerobt filter används när det finns krav på förhöjd reduktion av kväve och fosfor. Filtret finns som tillbehör för små anläggningar men är integrerat i stora reaktorer. Det anaeroba filtret i egentlig mening inte filtrerar någonting, utan i det så kallade filtret skapas en gynnsam miljö för bakteriernas tillväxt. Bakterierna tillväxt konsumerar den lilla rest av kväve och fosfor från reaktorn.